CƠ CẤU TỔ CHỨC

Bộ môn Hóa dược

Bộ môn có 10 giảng viên và 01 kĩ thuật viên. Trong đó 01 Phó Giáo sư, 05 Tiến sĩ, 04 Thạc sĩ, 01 ...

Bộ môn Công nghệ hóa học

Bộ môn Công nghệ Hóa học gồm 12 cán bộ giảng dạy có trình độ từ thạc sĩ trở lên

Phòng Thí nghiệm Khoa Hóa học

Phòng thí nghiệm Khoa hóa học gồm 05 phòng thí nghiệm chuyên đề, 02 phòng thực hành, 02 phòng máy ...