Đội ngũ giảng viên


Khoa Hóa học hiện nay có tổng 16 cán bộ - giảng viên cơ hữu, 03 cán bộ kiêm nhiệm; trong đó có 04 Phó Giáo sư, 9 Tiến sĩ, 6 Thạc sĩ ( trong đó có 03 thạc sĩ đang học NCS).

Khoa có đội ngũ cán bộ giảng dạy uy tín, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu cả về chuyên môn nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học, đảm bảo tốt chủ trương mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo Đại học và sau Đại học.

Năng lực nghiên cứu khoa học là thế mạnh của đội ngũ cán bộ giảng viên trong Khoa. Trong những năm qua, phong trào NCKH đã lan tỏa và đã thu hút được sự quan tâm và say mê nghiên cứu của đông đảo cán bộ và sinh viên nhà trường. Nhiều cán bộ trẻ và sinh viên đã nhận được các giải thưởng về nghiên cứu khoa học. Bên cạnh những đóng góp mới, mang tính định hướng cho lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, Khoa Hóa học cũng thực hiện những đề tài, dự án mang tính ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Tập thể cán bộ giảng viên Khoa Hóa học


Bài viết khác