Phòng thí nghiệm | CƠ CẤU TỔ CHỨC

Phòng Thí nghiệm Khoa Hóa học

Phòng thí nghiệm Khoa hóa học gồm 05 phòng thí nghiệm chuyên đề, 02 phòng thực hành, 02 phòng máy ...