Bộ môn Hóa dược | CƠ CẤU TỔ CHỨC

Bộ môn Hóa dược

Bộ môn có 09 giảng viên cơ hữu. Trong đó 03 Phó Giáo sư, 03 Tiến sĩ, 03 Thạc sĩ (02 thạc sĩ đang ...