Bộ môn Hóa công nghệ | CƠ CẤU TỔ CHỨC

Bộ môn Công nghệ hóa học

Bộ môn Công nghệ Hóa học gồm 12 cán bộ giảng dạy có trình độ từ thạc sĩ trở lên