Năm 2015 trong Hội nghị Tổng kết hoạt hoạt động KH&CN giai đoạn 2013 - 2015 khoa Hóa học đã được nhà trường tặng khen danh hiệu Tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động NCKH&CN. 

Trong giai đoạn 2010 - 2015 khoa có tổng số bài báo đăng trên Tạp chí quốc tế ISI 21 bài báo, ngoài ISI 3 bài; Cấp quốc gia 76 bài,  Cấp Đại học 23 bài. Tổng số đề tài cấp Nhà nước có 02 đề tài và cấp Đại học 11 đề tài, trong đó có một số đã nghiệm thu đạt loại xuất sắc.


  1. Danh mục Bài báo đã được công bố giai đoạn 2010 - 2015

STT

Tên bài báo

Tên tạp chí

Tên các tác giả

Năm công bố


Tạp chí quốc tế ISI/SCOPUS

1

Synthesis, structure, and photoisomerization of derivatives of 2-(2-quinolyl)-1,3-tropolones prepared by the condensation of 2-methylquinolines with 3,4,5,6-tetrachloro-1,2-benzoquinone.

Tetrahedron, 66 8763-8771.

Dương Nghĩa Bang

2010

2

Long-term monitoring (1960-2008) of the river-sediment transport in the Red River Watershed (Vietnam): temporal variability and dam impact

Science of theTotal Environment, 408, 4654-4664.

Lê Lan Anh

2010

3

Speciation of Arsenic in Environmental Samples of the Nha Trang, Harbor, Vietnam, Using HPLC Coupled HG-AAS

Bull Environ Contam Toxicol 86:415–418

Lê Lan Anh

2011

4

Synthesis and structure of 7H-12-Oxa-3,7-diazapleiadenes.

Russian Journal of Organic Chemistry, 47, 1329-1334.

Dương Nghĩa Bang

2011

5

Synthesis and molecular structure of 7H-12-oxa-3,7-diazapleiadene-substituted 1,3-tropolones

Russian Chemical Bulletin, 60, 1372- 1379.

Dương Nghĩa Bang

2011

6

Synthesis of 1-Alkyl-2-(trifluoromethyl) azetidines and Their Regiospecific Ring Opening toward Diverse α-
(Trifluoromethyl)Amines via Intermediate Azetidinium Salts

The Journal of Organic Chemistry,77, 5982−5992.

Phạm Thế Chính

2012

7

Synthesis and structure of 3- aryl- 2-(quinolin-2-yl) aminotropones.

Russian Chemical Bulletin, 62, 480- 490,2013

Dương Nghĩa Bang

2013

8

Synthesis and isomerization reaction of 2-(benzoxazol-2-yl) 1,3 tropolones.

Russian Chemical Bulletin, 62 491- 495.

Dương Nghĩa Bang

2013

9

Nucleophile-Directed Selective Transformation of cis-1-Tosyl-2-tosyloxymethyl-3-(trifluoromethyl)aziridine into Aziridines, Azetidines, and
Benzo-Fused Dithianes, Oxathianes, Dioxanes, and (Thio)morpholines

Chemistry A European Journal, 19,5966-5971.

Phạm Thế Chính

Phạm Thị Thắm

2013

10

Nanostructured composite based on polyaniline and rice raw for removal of lead (II) and cadimium(II) from solution

Asian Jounal of Chemistry, Vol 25, No 14.

Bùi Minh Quý

2013

11

Simultaneous measurement of soil organic and inorganic carbon: evaluation of a thermal gradient analysis.

Journal of Soils and Sediments, 13, 1133-1140.

Vương Trường Xuân

2014

12

Synthesis of new simplified hemiasterlin derivatives with a,b-unsaturated carbonyl moiety

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 24, 2244–2246.

Phạm Thế Chính

Phạm Thị Thắm

2014

13

Synthesis of new bioisosteric hemiasterlin analogues with extremely high cytotoxicity

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 24, 5216–5218.

Phạm Thế Chính

2014

14

Synthesis and cytotoxic evaluation of novel ester-triazole-linked triterpenoid–AZT conjugates

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 24, 5190–5194.

Phạm Thế Chính

2014

15

Nanostructured polyaniline rice husk composite as adsorption materials synthesized by different methods

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 5p.

Bùi Minh Quý

2014

16

Synthesis and cytotoxic evaluation of novel amide–triazole-linked triterpenoid–AZT conjugates

Tetrahedron Letters 56, 218–224.

Phạm Thế Chính

2015

17

Expedient stereoselective synthesis of new dihydropyrano- and dihydrofuranonaphthoquinones,

Tetrahedron Letters 56, 2422-2425.

Phạm Thế Chính

2015

18

New hybrids between triterpenoid acids an nucleoside HIV-RT inhibitors,

Mendeleev Commun. 25, 96-98,2015

Phạm Thế Chính

2015

19

Synthesis and anticancer properties of new (dihydro)pyranonaphthoquinones and their epoxy analogs

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 25, 3355–3358

Phạm Thế Chính

2015

20

Polychlorinated benzenes and polychlorinated biphenyls in ash and soil from several industrial areas in the Northern Vietnam: residue concentrations, profiles and risk assessment

Evironmental Geochemistr Health.

Nguyễn Thị Thu Thúy

2015

21

Synthesis and cytotoxic activity of [benzo[2,3][1,4]oxazepino[7,6,5-de]quinolyl]-1,3-tropolones

Chemistry of Heterocyclic Compounds, V. 51,3,p. 291-294.

Dương Nghĩa Bang

2015

Tạp chí quốc tế ngoài ISI và SCOPUS

1

Synthesis of 1-alkyl-2-(trifluoromethyl) azetidines and theirregiospecific ring opening toward diverse α-CF3-amines

ChemInform,43(48) (online).

Phạm Thế Chính

2012

2

Cитез производных бензо [2,3-1,4]оксазепино[7,6,5-d,e]хинолинов на основе 1,2 – бензохинонов

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, № 6 (65), с. 28-32

Dương Nghĩa Bang

2014

3

Synthesis of adsorbent materials based on polyaniline and agriculture waste by soaking method for removal heavy metal ions from solution,

Chemxpress, 3(1), 10p.

Bùi Minh Quý

2014


Tạp chí quốc gia ngoài ISI và SCOPUS

1

Tổng hợp vật liệu lai mao quản trung bình SBA-15 và MCF bằng phương pháp gián tiếp

Tạp chí Hóa học, 48 (4A), 109 - 113

Nguyễn Thị Hồng Hoa

2010

2

Nghiên cứu phân tích dạng Cr, Cd và Pb trong đất trồng trọt

Tạp chí PT Lý, Hóa, Sinh học, tr. 222-227, T-15, số 3

Lê Lan Anh

2010

3

Nghiên cứu qui trình phân tích Se, As trong hải sản

Tạp chí PT Lý, Hóa, Sinh học, tr. 228-231, T-15, số 3

Lê Lan Anh

2010

4

Nghiên cứu qui trình chiết liên tục để xác định dạng Cr, Cd, Pb trong đất trồng rau

Tạp chí Hóa học, T. 48, 4C,tr.455-460,2010

Lê Lan Anh

2010

5

Đánh giá khả năng ức chế ăn mòn thép CT3 bằng dịch chiết cây thuốc lá trong môi trường HCl 1M,

Tạp chí Hóa học, T.49(4) 494 – 498

Trương Thị Thảo

2011

6

Đánh giá khả năng ức chế ăn mòn thép Thái Nguyên bằng dịch chiết chè xanh địa phương trong môi trường HCl 1M.

Tạp chí Hóa học, T.49(2ABC) 815 – 820

Trương Thị Thảo

2011

7

Phân tích dạng vết KL trong đất và trầm tích bằng phương pháp chiết liên tục BCR

Tạp chí PT Lý, Hóa, Sinh học, tr.66-71, T.16, số 1

Lê Lan Anh

2011

8

Nghiên cứu động học Cd, Pb trong đất và trầm tích bằng phương pháp chiết với EDTA

Tạp chí Hóa học, tr. 769 -773, T. 49, số 6

Lê Lan Anh

2011

9

Nghiên cứu xác định một số dạng Selen: Se6+, Se4+, và Selenocystin bằng phương pháp Von-Ampe hòa tan

Tạp chí PT Lý, Hóa, Sinh học, tr.13-17, T.16, số 4,

Lê Lan Anh

2011

10

Thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của tinh dầu lá trầu trồng tại Hải Dương

Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, 15, 92-95.

Phạm Thế Chính

Phạm Thị Thắm

2011

11

Tổng hợp và hoạt tính kháng HIV của các dẫn chát stavudin

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn Lâm KHCNVN, 49 (6B), 106-112.

Phạm Thế Chính

Phạm Thị Thắm

2011

12

Nghiên cứu tổng hợp lập thể một số hợp chất beta-lactam,

Tạp chí hóa học, 50(4B), Tr 214-216.

Phạm Thế Chính

Phạm Thị Thắm

2012

13

Tổng hợp một số hợp chất cis-3-phenoxy-4-phenyl-2-benzyl-β-lactam,

Tạp chí Hóa học, 4B, 45-48

Phạm Thế Chính

Phạm Thị Thắm

2012

14

Tổng hợp một số dẫn xuất của 2-triflometylaziridin,

Tạp chí Hóa học, 50(4B), 210-213

Phạm Thế Chính

Phạm Thị Thắm

2012

15

Tổng hợp dẫn xuất của hemiasterlin

Tạp chí Hóa học, 50(5A), 179-183.

Phạm Thế Chính

Phạm Thị Thắm

2012

16

Nghiên cứu tổng hợp dẫn chất mới chứa nitơ của parthenin,

Tạp chí Hóa học, 50 (4B), 221-224

Phạm Thế Chính

Phạm Thị Thắm

2012

17

Tổng hợp và nghiên cứu khả năng hấp phụ Cr(VI) của compozit PANi – vỏ lạc”,

Tạp chí Hóa học, tập 50(3), trang 389 – 393.

Bùi Minh Quý

Vũ Quang Tùng

2012

18

Tổng hợp và nghiên cứu khả năng hấp phụ Cr (VI) của compozit PANi – vỏ đỗ”,

Tạp chí Hóa học, tập 50 (4B), trang 149 – 152.

Bùi Minh Quý

Vũ Quang Tùng

2012

19

Nghiên cứu điều chế dung dịch bạc nano ứng dụng trong y học bằng phương pháp điện hóa

Tạp chí PT Lý, Hóa, Sinh học, tr.36 - 40, T.17, số 2.

Lê Lan Anh

2012

20

Định lượng một số dạng selen trong hải sản bằng phương pháp Von-Ampe hòa tan

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam, Tập 50(3), 317-325.

Lê Lan Anh

2012

21

Nghiên cứu phương pháp Von-Ampe hòa tan phân tích dạng Selen hữu cơ Dimetyl Diselenua

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam, Tập 50(5), 651-657.

Lê Lan Anh

2012

22

Khảo sát tính chất điện hóa của 2,4,6-Trinitrotoluen trên vi điện cực sợi than trong chất lỏng ion kỵ nước Tributyl-(2-methoxylethyl) phosphonium bis(pentafluoroethansulfon) Amide,

Tạp chí Hóa học, số 2B, T50, 198-202.

Nguyễn Thị Kim Ngân

2012

23

Ứng dụng hệ đo potentiostat bốn điện cực khảo sát điện trở màng mỏng chất lỏngion,

Tạp chí Hóa học, số 2B, T50, 211-214.

Nguyễn Thị Kim Ngân

2012

24

Khảo sát ảnh hưởng của pH và nhiệt độ đến sự hình thành akaganeite từ FeCl3

Tạp chí Hoá học, T.50(4B), 169-173.

Nguyễn Đình Vinh

2012

25

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình điều chế phức sắt tinh bột (ISC)

Tạp chí Hoá học, T.50(4B), 174-177.

Nguyễn Đình Vinh

2012

26

Tổng hợp akaganeite từ muối sắt (III) và các tác nhân kiềm

Tạp chí Hoá học, T.50(4B), 178-180.

Nguyễn Đình Vinh

2012

27

Influence of some anion and ultrasound on formation of akaganeite in aqueous solution

Vietnam journal of chemistry, Vol 50(5B) 237-240.

Nguyễn Đình Vinh

2012

28

Ảnh hưởng của pH và nhiệt độ đến sự hình thành và độ tan của phức sắt tinh bột (ISC)

Tạp chí Hoá học, T. 50(5B) 241-245.

Nguyễn Đình Vinh

2012

29

Effects of some factors on the formation of the complex between iron and tapioca

Tạp chí hóa học, Số 3AB, T.51,Tr 302-306.

Nguyễn Đình Vinh

2013

30

Synthesis of iron polysaccharide using ultrasonic wave

Tạp chí hóa học, Số 3AB, T.51, Tr 307-310

Nguyễn Đình Vinh

2013

31

Effects of pH value and temperature on the preparation of iron-dextrin complex

Tạp chí hóa học, Số 3AB, T.51, Tr286-29

Nguyễn Đình Vinh

2013

32

Formation of akaganeite in polysaccharide media

Tạp chí hóa học, Số 5A,T. 51,Tr 163-166.

Nguyễn Đình Vinh

2013

33

Synthesis of several azlactones,

Vietnam Journal of Chemistry, 51(5A), 9-11

Phạm Thế Chính

Phạm Thị Thắm

2013

34

Regioselective ring opening reaction of 3- trifluoromethylaziridine with some nucleohiles,

Vietnam Journal of Chemistry, 51(5A), 12-16.

Phạm Thị Thắm

Phạm Thế Chính

2013

35

Synthesis of several piperazidinedione derivatives,

Vietnam Journal of Chemistry, 51(5A), 17-21

Phạm Thế Chính

Phạm Thị Thắm

2013

36

Tổng hợp một số mạch nhánh của hemiasterlin,.

Tạp chí Hóa học, 51(2AB) 11-16

Phạm Thế Chính

Phạm Thị Thắm

2013

37

Nghiên cứu tổng hợp và phân tích đồng phân lập thể của các hợp chất beta-lactam,

Tạp chí Hóa học, 51(2AB) 17-20.

Phạm Thị Thắm

Phạm Thế Chính

2013

38

Adsorption of Pb(II) and Cd(II) ions onto nanostructured sawdust polyaniline composite,

VietnamJournal of Chemistry, Vol.51 (2), pp 239 – 245.

Bùi Minh Quý

2013

39

Pseudo – isotherms for cadmium ion onto peanut shell – polyaniline nanocompsite,

VietnamJournal of Chemistry, Vol.51 (4).

Bùi Minh Quý

2013

40

Pseudo – isotherms for lead(II) ion onto bean shell – polyaniline composite,

VietnamJournal of Chemistry, Vol.51 (5A), pp 130 – 133,2013.

Bùi Minh Quý

Vũ Quang Tùng

2013

41

Kết hợp mốt số phương pháp nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn thép Thái Nguyên trong môi trường NaCl 3,5% bằng dịch chiết cây trồng ở Thái Nguyên,

Tạp chí Khoa học và Công nghệ QG,51(1),123-130

Trương Thị Thảo

2013

42

Nghiên cứu tổng hợp và mở vòng cis-1-tosyl-2-tosyloximetyl-3-(triflomethyl)aziridine”,

Tạp chí Hóa học,2014, 52, 14-18.

Phạm Thị Thắm

Phạm Thế Chính

2014

43

Nghiên cứu tổng hợp epoxit của 3,4-dehydropyranonapthoquinon”,

Tạp chíHóa học, Số 6A, tập 52, 5-9.

Phạm Thế Chính

2014

44

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất quinolin của β-tropolon từ 3-clo-2-metylanilin

Tạp chíHóa học, Số 6A, tập 52, 23-27.

Dương Nghĩa Bang

Phạm Thế Chính

2014

45

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất mới của indenoisoquinolin từ indeno[1,2-c]isochome-5,11-dion”,

Tạp chíHóa học, Số 6A, tập 52, 204-208.

Phạm Thị Thắm

Phạm Thế Chính

2014

46

Tổng hợp một số hợp chất lai triterpenoid-triazol-azt”.

Tạp chíHóa học, Số 6A, tập 52, 200-204.

Phạm Thế Chính

2014

47

Tổng hợp mộ số dẫn xuất mới của diketopiperazin”..

Tạp chíHóa học, Số 6A, tập 52

Phạm Thế Chính

2014

48

Tổng hợp mộ số dẫn xuất hexahydropyrazin-[1,2b]-isoquinolin

Tạp chíHóa học, Số 6A, tập 52

Phạm Thế Chính

2014

49

Nghiên cứu chế tạo và đặc trưng hệ nhũ tương chứa nano curcumin.

Tạp chí KH và CN.

Dương Nghĩa Bang

2014

50

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của thời gian phan ứng và tỉ lệ sắt/maltodextrin đến sự hình thành phức sắt maltodextrin

Tạp chí Hóa học, Tập 52, Số 5A, Trang 245-249

Nguyễn Đình Vinh

2014

51

Nghiên cứu khả năng loại bỏ Cr(VI) ra khỏi dung dịch nước của vật liệu compozit PANi – vỏ lạc theo phương pháp hấp phụ động,

Tạp chí Hóa học

Bùi Minh Quý

Vũ Quang Tùng

Nguyễn Như Lâm

2014

52

Tổng hợp vật liệu mao quản trung bình SBA – 16 ứng dụng làm chất hấp phụ,

Tạp chí KHCN Việt Nam, Bộ KHCN, 53-55

Trương Thị Thảo

Nguyễn Thị Hồng Hoa

2014

53

Inhinitive ability and adsorption characteristics of water extract of Thai Nguyen green tea leaves for corrosion of mild steel in 1M HCl solution,

Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học - Tập 19, Số 4, 93-98.

Trương Thị Thảo

Nguyễn Đình Vinh

2014

54

Tổng hợp và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano Ag-TiO2,

Tạp chí Khoa Học và Công nghệ - Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, 52 (3C), 623 – 630.

Nguyễn Thị Ngọc Linh,

Nguyễn Thị Hồng Hoa,

Lưu Tuấn Dương

2014

55

Synthesis andStructureCharacterization ofTitaniadoped with Nitrogen, Sulfur and their application as catalysts in the treatment of direct blue 71 in textile wastewater.

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, số 4S, 67-72.

Lưu Tuấn Dương

2014

56

Synthesis andstructurecharacterizationof Titanium Pillared Claysdoped with nitrogenand sulfurand their application as catalysts for the removal of Direct Blue 71 from textile wastewater.

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, số 5S, 197-203

Lưu Tuấn Dương

2014

57

Ảnh hưởng của hàm lượng alginate đến đặc trưng của compozit canxi hydroxyapatite/alginate tổng hợp bằng phương pháp kết tủa trực tiếp

Tạp trí Hóa học, T.52(5A) 270-27.

Phạm Thị Ngọc Bích

2014

58

Nghiên cứu tính chất hấp phụ xanh metylen của vật liệu cacbon mao quản trung bình chứa đồng

Tạp chí Hóa học, 52 (6A), 163 – 16.

Nguyễn Thị Hồng Hoa

2014

59

Tổng hợp, đặc trưng và nghiên cứu động học hấp phụ xanh metylen của vật liệu cacbon mao quản trung bình trật tự

Tạp chí xúc tác và hấp phụ, T.3 (4), 33 – 38.

Nguyễn Thị Hồng Hoa

2014

60

Nghiên cứu lựa chọn maltodextrin và tổng hợp vật liệu phức hợp sắt-maltodextrin (DE=25)

Tạp trí Hóa học T.53(3E12) 310-314

Nguyễn Thị Xuyên

2015

61

Nghiên cứu lựa chọn maltodextrin và tổng hợp vật liệu phức hợp sắt-maltodextrin (DE=25)

Tạp chí Hóa họcTập 53, Số 3e12, Trang 310-314.

Nguyễn Đình Vinh

2015

62

Nghiên cứu tổng hợp hydroxyapatit từ vỏ sò bằng phản ứng pha rắn

Tạp chí Hóa họcTập 53, Số 3e12, Trang 39-42.

Nguyễn Đình Vinh

2015

63

Nghiên cứu ảnh hưởng của giá trị đường khử (DE) đến sự hình thành vật liệu phức hợp sắt-polysaccarit

Tạp chí Hóa họcTập 53, Số 3e12, Trang 208-212.

Nguyễn Đình Vinh

2015

64

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của giá trị pH và nhiệt độ đến sự hình thành goethite

Tạp chí Hóa họcTập 53, Số 3e12, Trang 365-369

Nguyễn Đình Vinh

2015

65

Thành phần và hoạt tính sinh học của tinh dầu cây đơn kim

Tạp chí hóa học ứng dụng

Phạm Thế Chính

Dương Nghĩa Bang

Phạm Thị Thắm

2015

66

Xác định hàm lượng chì trong một số loại rau xanh tại huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS)

Tạp chí hóa học ứng dụng

Nguyễn Đăng Đức

Dương Nghĩa Bang

2015

67

Straightforward synthesis of 1-alkyl-2-(trifluoromethyl) azetidines and their regiospecific ring opening toward diverse α-CF3-amines via intermediate azetidiniumsalts

Boss, Leuven University – Belgium, 345

Phạm Thế Chính

2012

68

Synthesis and characterization of nanostructured composite based on rice husk and polyaniline,

Processdings of the sixth international workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology, pp 334 – 336, Halong City, Vietnam.

Bùi Minh Quý

2012

69

Adsorption of Pb(II) and Cd(II) ions onto nanostructured composite based on peanut shell and polyaniline,

Processdings of the sixth international workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology, pp 329 – 333, Halong City, Vietnam.

Bùi Minh Quý

2012

70

Synthesis of amides by hydrolysis of azlactone,Proceedings of the 2ndVAST-KAST

NXb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISBN: 978-604-913-143-1,164-269.

Phạm Thế Chính

Phạm Thị Thắm

2013,

71

Synthesis of piperazinedione derivatives containing naphthalens moiety,Proceedings of the 2ndVAST-KAST,

NXb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISBN: 978-604-913-143-1,,170-176

Phạm Thế Chính

Phạm Thị Thắm

2013

72

Ditosyl-3-trifluoromethylaziridine: synthesis and ring opening by dinucleophile reagent,Proceedings of the 2ndVAST-

KAST, NXb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISBN: 978-604-913-143-1,176-182

Phạm Thế Chính

Phạm Thị Thắm

2013,

73

Nanostructured polyaniline rice huck composite as adsorption materials synthesized by differrent methods

Processding of IWNA2013, pp 623 – 628, November, , Vung Tau, Viet Nam.

Bùi Minh Quý

2013

74

Synthesis and evaluation of the activity new piperazinedione derivatives, Proceedings of the first VAST-BAS,

NXb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISBN: 978-604-913-143-1,413-420.

Phạm Thế Chính

Phạm Thị Thắm

2014,

75

Synthesis of new hybrid compounds between triterpenoids and azt via click chemistry Proceedings of the first VAST-BAS.

NXb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISBN: 978-604-913-143-1,,421-428

Phạm Thế Chính

Phạm Thị Thắm

2014

76

Synthesis of new indenoisoquinoline analogs, Proceedings of the first VAST-BAS,

NXb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISBN: 978-604-913-143-1,,429-432.

Phạm Thế Chính

Phạm Thị Thắm

2014


Tạp chí đại học

1

Thành phần hóa học của tinh dầu lá trầu (Piper betle L.)

Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, 72(10), 48-52.

Phạm Thế Chính, Dương Nghĩa Bang, Phan Thanh Phương, Khiếu Thị Tâm, Phạm Thị Thắm

2010

2

Tối ưu hóa qui trình phân lập cucurmin từ củ nghệ vàng,

Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHTN, 88(12), 191-195

Phạm Thế Chính, Phạm Thị Thắm, Phạm Thị Thu Hà

2011

3

Xác định Asen trong chè xanh Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên- Tập78- số 02, Tr. 51-55.

Nguyễn Đăng Đức

2011

4

Các hợp chất có hoạt tính sinh học từ lá trầu không

Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHTN, 96(08), 69-73

Phạm Thế Chính, Phạm Thị Thắm

2012

5

Thành phần hóa học của lá chòi mòi tía (antidema bunius L.)

Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHTN, 90(02), 21-24.

Phạm Thế Chính, Phạm Thị Thắm

2012

6

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất compozit PANi – mùn cưa

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐHTN - Tập 93(05), trang 11 – 15,

Bùi Minh Quý, Vũ Quang Tùng

2012

7

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cd(II) của compozit polyanilin – vỏ lạc

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐHTN - Tập 96(08), trang 85 - 89,

Bùi Minh Quý, Vũ Quang Tùng, Nguyễn Như Lâm

2012

8

Corrosion inhibition by caffeine and caffeine-I-system for CT38 stell in 1M Hydrochloric acid solution

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHTN Tập 96, số 8 (T96 (08)), 91-96,

Trương Thị Thảo

2012

9

Tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của vật liệu xúc tác quang TiO2anatas,

Tạp chí Khoa Học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 96, số 8,

Nguyễn Thị Ngọc Linh, Nguyễn Thị Hồng Hoa

2012

10

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của vật liệu nano Ag/CuO,

Tạp chí Khoa Học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 93, số 5,

Nguyễn Thị Ngọc Linh, Nguyễn Thị Hồng Hoa

2012

11

Tổng hợp vật liệu lai mao quản trung bình SBA-16 bằng phương pháp gián tiếp,

Tạp chí Khoa Học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 93, số 5,

Nguyễn Thị Hồng Hoa

2012

12

Tối ưu hóa qui trình xử lý mẫu thảo dược để xác định một số kim loại nặng bằng phương pháp xử lý ướt trong hệ lò vi sóng

Tạp chí KH&CN – ĐHTN,

T. 96(08), 75-79()

Phạm Thị Thu Hà

2012

13

Nghiên cứu xác định đồng thời một số thuốc kháng sinh họ β-lactam bằng kỹ thuật đo quang kết hợp với mạng notron nhân tạo

Tạp chí KH&CN – ĐHTN,T.96(08), 97-102()

Nguyễn Thị Thu Thúy

2012

14

Tổng hợp vật liệu lai mao quản trung bình SBA-15 sử dụng làm chất mang cố định enzym DAAO,

Tạp chí Khoa Học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 112 (12)/2, 15 – 19,

Nguyễn Thị Hồng Hoa, Nguyễn Thị Ngọc Linh

2013

15

Phân lập các hợp chất trong thân cây trầu không (Piper BetleL.),

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ - ĐHTN,, 112, 27-33

Phạm Thị Thắm, Lại Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Thanh, Hoàng Thị Thanh, Phạm Thế Chính

2013

16

Xác định hàm lượng Cu và Cr trong chè xanh ở Thái Nguyên Bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên- Tập 104- số 04, Tr.101-107.

Nguyễn Đăng Đức

2013

17

Tổng hợp và đặc trưng phức sắt – dextrin.

Tạp chí KH và CN Đại học Thái Nguyên. () T 118, Số 04, Tr. 185-190

Nguyễn Đình Vinh, Dương Nghĩa Bang, Trương Thị Thảo, Trần Hoài Thu

2014

18

Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn thép CT38 trong dung dịch axit HCl của các cặn chiết phân đoạn tách từ dịch chiết chè xanh Thái Nguyên,.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHTN Tập 119, số 05, 33-38,

Trương Thị Thảo,Trần Hoài Thu, Khiếu Thị Tâm

2014

19

Nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn thép CT38 trong dung dịch HCl 1M của dịch chiết cây thuốc lá Thái Nguyên,

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHTN Tập 121, số 07, 73-78,

Trương Thị Thảo

2014

20

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất quinolin từ 3-clo-2-metylanilin.

Tạp chí KH và CN Đại học Thái Nguyên.T 128, Số 14, Tr. 61-64.

Dương Nghĩa Bang, Nguyễn Đăng Đức, Hoàng Lâm

2014

21

Studies using extracts green tea as a corrosion inhibitor for CT38 steel in 0.01M HCl Solution,

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHTN Tập 123, số 01,

Trương Thị Thảo

2015

22

Tổng hợp và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano TiO2pha tạp Ag,

Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013) –Thái Nguyên

Nguyễn Thị Hồng Hoa

2013

23

Tổng hợp vật liệu mao quản trung bình SBA-16 sử dụng làm chất hấp phụ chất hữu cơ độc hại,

Hội nghị khoa học trẻ ĐHTN lần thứ II, 79-82

Nguyễn Thị Hồng Hoa

2014


      2.Danh mục đề tài các cấp giai đoạn 2010-2015  

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Cấp quyết định/

Mã số

Ngày, tháng, năm/Kết quả nghiệm thu


Năm 2011

Đề tài cấp Nhà nước

1

Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và hoạt tính sinh học một số dẫn xuất của quinolino[4,5-b,c] [1,5]benzoxazepin

Dương Nghĩa Bang

Quỹ Nafosted

104.01-2011.37

2015

Đề tài cấp Đại học

1

Nghiên cứu tổng hợp một số hợp chất dị vòng từ những dẫn xuất khác nhau của aniline

Dương Nghĩa Bang

ĐT cấp ĐH

ĐH 2011 – 07 – 13

2011

Xuất sắc

2

Nghiên cứu và tổng hợp vật liệu hấp phụ compozit từ polyaniline và các phụ phẩm nông nghiệp ứng dụng để xử lý môi trường

Bùi Minh Qúy

ĐT cấp ĐH

ĐH2011-07-11

2011

Xuất sắc

3

Tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số phức sắt polisaccarit, hướng đến ứng dụng trong thực phẩm chức năng

Nguyễn Đình Vinh

ĐT cấp ĐH

ĐH2011-07-12

2011

Xuất sắc

4

Nghiên cứu thành phần hóa học của một vài loài antidesma

Phạm Thế Chính

ĐT cấp ĐH

ĐH 2011 – 07 – 09

2011

Xuất sắc

5

Nghiên cứu tổng hợp chất β-lactam và hoạt tính sinh học của chúng

Phạm Thị Thắm

ĐT cấp ĐH

ĐH 2011 – 07 – 10

2011

Xuất sắc


Năm 2014

Đề tài cấp Đại học

1

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano sắt oxi-hyđroxit (FeOOH) thử nghiệm xử lý môi trường nước

Nguyễn Đình Vinh

ĐH 2014 - 14-10

2014

Đang thực hiện


Năm 2015

Đề tài cấp Nhà nước

1

Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính sinh học của một số hợp chất indenoisoquinoline

Phạm Thị Thắm

Quỹ Nafosted

104.01-2014.38

Đang thực hiện

Đề tài cấp Đại học

1

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học một số loài chọn lọc trong hai chiHedyotisvàAllophyluscủa Việt Nam

Khiếu Thị Tâm

ĐT cấp ĐH

ĐH 2015

2015

Đang thực hiện

2

Sử dụng kết hợp cafein với một số chất vô cơ ức chế ăn mòn thép thường trong môi trường axit

Trương Thị Thảo

ĐT cấp ĐH

ĐH 2015

2015

Đang thực hiện

3

Thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của tinh dầu cây đơn kim

Phạm Thế Chính

ĐT cấp ĐH

ĐH 2015

2015

Đang thực hiện

4

Chuyển giao công nghệ sản xuất đồng sunfat

Dương Nghĩa Bang

Số 01/ HĐCGCN

2015-2018

Đang thực hiện

5

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học một số loài chọn lọc trong hai chiHedyotisvàAllophyluscủa Việt Nam

Khiếu Thị Tâm

ĐT cấp ĐH

ĐH 2015

2015

Đang thực hiện


Khoa Hóa học

(0208).3746.986
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 1199948
Trong ngày: 455
Đang online: 8