Bộ môn Công nghệ hóa học


I. Đội ngũ

Bộ môn Công nghệ Hóa học gồm 12 cán bộ giảng dạy, trong đó có 5 Tiến sĩ và 7 Thạc sĩ với nhiều  kinh nghiệm giảng dạy và  nghiên cứu khoa học

TT

Học và tên

Học vị

Chuyên ngành

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Đình Vinh

Tiến sĩ

Hóa vô cơ

Trưởng Bộ môn

vinhnd@tnus.edu.vn

2

Trương Thị Thảo

Tiến sĩ

Hóa lý

Giảng viên

thaott@tnus.edu.vn

3

Bùi Minh Quý

Tiến sĩ

Hóa lý

Giảng viên

quybm@tnus.edu.vn

4

Nguyễn Thị Hồng Hoa

Tiến sĩ

Hóa lý

Giảng viên

hoanth@tnus.edu.vn

5

Phan Thanh Phương

Tiến sĩ

Hóa phân tích

Giảng viên kiêm nhiệm

phuongpt@tnus.edu.vn

6

Nguyễn Thị Ngọc Linh

Thạc sĩ

Hóa vô cơ

Giảng viên

linhntn@tnus.edu.vn

7

Nguyễn Hoàng Anh

Thạc sĩ

Hóa tin

Giảng viên

anhnh@tnus.edu.vn

8

Lưu Tuấn Dương

Thạc sĩ

Hóa công nghệ

Giảng viên

duonglt@tnus.edu.vn

9

Tạ Hoàng Chính

Thạc sĩ

Hóa vô cơ

Giảng viên thực hành

chinhth@tnus.edu.vn

10

Vũ Quang Tùng

Thạc sĩ

Hóa phân tích

Giảng viên - kiêm nhiệm

tungvq@tnus.edu.vn

11

Phạm Thị Ngọc Bích

Thạc sĩ

Hóa vô cơ

Giảng viên - kiêm nhiệm

bichptn@tnus.edu.vn

12

Nguyễn Như Lâm

Thạc sĩ

Hóa phân tích

Gvthực hành - kiêm nhiệm

lamnn@tnus.edu.vn

II. Đào tạo

-          Bộ môn phụ trách nhiệm vụ xây dựng, thực hiện đào  tạo ngành công nghệ kỹ thuật hóa học với chương trình Công nghệ hóa phân tích.

-          Giảng dạy các môn Hóa đại cương, Hóa vô cơ, Hóa lý, Hóa cấu tạo… cho sinh viên Khoa Hóa học và khối ngành tự nhiên.

-          Giảng dạy các học phần hóa vô cơ nâng cao, cấu tạo chất nâng cao, hóa lý nâng cao, phân tích cấu trúc vật liệu… cho bậc cao học.

-          Hàng trăm sinh viên bậc cử nhân ngành công nghệ kỹ thuật hóa đã được đào tạo, tốt nghiệp và đi làm với thu nhập tốt.

-          Đã tiếp nhận và đào tạo thực tập sinh quốc tế với sản phẩm là các bài báo ISI.

III. Nghiên cứu khoa học

1. Các hướng nghiên cứu chính

* Xử lý môi trường:

- Nghiên cứu, chế tạo và ứng dụng các hệ vật liệu nano, vật liệu lai để xử lý các chất ô nhiễm trong môi trường nước và môi trường đất.

- Nghiên cứu tối ưu hóa các quy trình xử lý môi trường, xây dựng quy trình xử lý phù hợp với yêu cầu thực tế và chuyển giao công nghệ.

- Nghiên cứu ứng dụng nguồn năng  lượng xanh trong xử lý môi trường.

* Vật liệu y sinh:

- Nghiên cứu chế tạo hệ vật liệu nano có cấu trúc đặc biệt ứng dụng trong y sinh như chẩn đoán hình ảnh, truyền dẫn thuốc và kháng khuẩn.

- Nghiên cứu chế tạo các thành phần như nano sắt, nano canxi ứng dụng trong thực phẩm chức năng.

2. Sản phẩm khoa học

* Các công bố khoa học

1.      Vinh Dinh Nguyen,  Quy Minh Bui, Jindrich Kynicky, and Dalibor Vsiansky, Effect of Milling Methods on Particulate Properties and Structure of Clinoptilolite,  Cryst. Res. Technol. 2020, 1900180

2.      PT Tho, ND Vinh, HT Van, PM Tan, VX Hoa, NT Kien, NT Hien, NTK Van, NX Ca, Effects of chemical affinity and injection speed of Se and Te precursors on the development kinetic and optical properties of ternary alloyed CdTe1− xSex nanocrystals, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2020

3.      HT Van, ND Vinh, NX Ca, NT Hien, NT Luyen, PV Do, NV Khien, Effects of ligand and chemical affinity of S and Se precursors on the shape, structure and optical properties of ternary CdS1-xSex alloy nanocrystals, Materials Letters, 2020, 127387

4.      NT Hien, TTK Chi, ND Vinh, HT Van, LD Thanh, PV Do, VP Tuyen, NX Ca, Synthesis, characterization and the photoinduced electron-transfer energetics of CdTe/CdSe type-II core/shell quantum dots, Journal of Luminescence, 2020, 217, 116822

5.      Nguyen, Thien Vuong, Truc Vy Do, Manh Hung Ha, Hai Khoa Le, The Tam Le, Thi Ngoc Linh Nguyen, Xuan Thang Dam et al. "Crosslinking process, mechanical and antibacterial properties of UV-curable acrylate/Fe3O4-Ag nanocomposite coating." Progress in Organic Coatings 139 (2020): 105325.

6.      Thi Ngoc Linh Nguyen, Truc Vy Do, Thien Vuong Nguyen, Phi Hung Dao, Anh Hiep Nguyen, Duc Anh Dinh, Tuan Anh Nguyen, Thi Kieu Anh Vo, Trong Lu Le, Antimicrobial activity of acrylic polyurethane/Fe3O4-Ag nanocomposite coating, Progress in Organic Coatings, 2019, 132

7.      HT Van, ND Vinh, PM Tan, UTD Thuy, NX Ca, NT Hien, Synthesis and optical properties of tunable dual emission copper doped CdTe1-xSex alloy nanocrystals, Optical Materials, 2019, 97, 109392

8.      Xuan Hoa Vu, Lan Huong Nguyen, Huu Tap Van, Dinh Vinh Nguyen, Thu Huong Nguyen, Quang Trung Nguyen, LT Ha, Adsorption of Chromium (VI) onto Freshwater Snail Shell-Derived Biosorbent from Aqueous Solutions: Equilibrium, Kinetics, and Thermodynamics, Journal of Chemistry, 2019, 2019

9.      Nguyen Thien Vuong, …, Nguyen Thi Ngoc Linh et al. The role of organic and inorganic UV-absorbents on photopolymerization and mechanical properties of acrylate-urethane coating. Materials Today Communications, 2020, 22: 100780.

10.  Sakamoto M, Tatsuta N, Izumo K, Phan PT, Vu LD, Yamamoto M, Nakamura M, Nakai K, Murata K. Health impacts and biomarkers of prenatal exposure to methylmercury: lessons from Minamata, Japan. Toxics. 2018 Sep;6(3):45.

11.  Vinh Dinh Nguyen, Jindrich Kynicky, Pavlina Ambrozova, Vojtech Adam, Microwave-assisted synthesis of goethite nanoparticles used for removal of Cr (VI) from aqueous solution, Materials, 2017, 10, 783

12.  Pavlina Ambrozova, Jindrich Kynicky, Tomas Urubek, Vinh Dinh Nguyen, Synthesis and modification of clinoptilolite, Molecules, 2017, 22, 1107

13.  Phuong T. Dang, Hoa T. H. Nguyen, Canh D. Dao, Giang H. Le, Quang K. Nguyen, Kien T. Nguyen, Hoa T. K. Tran, Tuyen V. Nguyen, and Tuan A. Vu, Ordered Mesoporous Carbons as Novel and Efficient Adsorbent for Dye Removal from Aqueous Solution, Advances in Materials Science and Engineering, 2016, 1687-8434

14.  Thi Tot Pham, Thi ThanhThuy Mai, Minh Quy Bui, Thi Xuan Mai, Hai Yen Tran, Thi Binh Phan, Nanostructured polyaniline rice husk composite as adsorption materials synthesized by different methods, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2014.

15.  Truong Thi Thao, Pham Thi Hien Luong, Nguyen Dinh Vinh, Inhinitive ability and adsorption characteristics of water extract of Thai Nguyen green tea leaves for corrosion of mild steel in 1 M HCl solution, Journal of Analytical Sciences, 2014, 19

* Đề tài nghiên cứu khoa học

1. Các cán bộ trong Bộ môn là chủ nhiệm đề tài và thành viên chủ chốt của đề tài các cấp như cấp đại học, cấp bộ và cấp quốc gia.

2. Đã hướng dẫn thành công hằng trăm đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học, trong đó có nhiều đề tài đoạt giải SVNCKH cấp quốc gia.

IV. Hợp tác

1. Trong nước

- Các công ty: Bộ môn có sự hợp tác với các công ty và nhà máy khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu, xử lý môi trường… trong việc thực tập nghề cho sinh viên và cung ứng nguồn nhân lực

- Các trung tâm nghiên  cứu: Các Bộ môn có sự hợp tác chặt chẽ với các viện và trung tâm nghiên cứu lớn trong nước thuộc các viện như Viện Hóa học, Viện Vật liệu, Viện Kỹ Thuật Nhiệt đới - Viện Hàn Lâm Khoa học và Công ngệ Việt Nam trong việc thực hiện các đề tài dự án và đào tạo.

2. Quốc tế

Cấn bộ của Bộ môn hợp tác chặt chẽ với các nhóm nghiên cứu mạnh tại Cộng Hòa Séc, Tây Ban Nha… trong việc công bố khoa học, thực hiện đề tài và trao đổi thực tập sinh.


Bài viết khác