Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học


  1. Bài tập Hóa cấu tạo (BM CNHH - khoa Hóa học - ĐHKH)
  2. Đề cương chi tiết Hóa học phức chất  (BM CNHH - khoa Hóa học - ĐHKH)
  3. Bài tập Hóa học phức chất  (BM CNHH - khoa Hóa học - ĐHKH)
  4. Hóa lý 1: Giáo trình hóa ly và hóa keo - tài liệu tham khảo
  5. Đại cương hóa vật liệu: vật liệu vô cơ - giáo trình
  6. Hóa học các hợp chất cao phân tử: sổ giao bài tập

 


Bài viết khác