Đại học chính quy | ĐÀO TẠO

Tuyển sinh Đại học chính quy ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa

Thông tin tuyển sinh ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa

Tuyển sinh Đại học Chính quy ngành Hóa dược năm 2022

Tuyển sinh Đại học Chính quy ngành Hóa dược năm 2022

Ngành Hóa dược (Mã ngành: 7720203)

Chương trình đào tạo ngành Hóa dược (Pharmaceutical Chemistry)

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (Mã ngành: 7510401)

Chương trình đào tạo Công nghệ hóa phân tích (Technology of Analytical Chemistry)

Vị trí việc làm tốt nghiệp ngành Công nghệ Hóa phân tích

Người học có nhiều cơ hội làm việc và học tập nâng cao tay nghề tại nhiều lĩnh vực khác nhau

Cơ hội việc làm của ngành Hóa dược

Nhu cầu tuyển dụng ngành Hóa dược nhiều dẫn đến tình trạng khan hiếm nhân lực