Bộ môn Hóa dược | CƠ CẤU TỔ CHỨC

Bộ môn Hóa dược

Bộ môn có 10 giảng viên và 01 kĩ thuật viên. Trong đó 01 Phó Giáo sư, 05 Tiến sĩ, 04 Thạc sĩ, 01 ...