KHOA TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

Liên hệ Ban chủ nhiệm Khoa.

Phòng 101, Tầng 1
Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Khoa học

Email: hoahoc@tnus.edu.vn

Tel: +84(208) 3 390 3353

Nội dung đã được gửi. Cám ơn bạn!