Công trình nghiên cứu Khoa Hóa học năm 2022


Đề tài nghiên cứu khoa học các cấp

1.      Chiết, tách và khảo sát khả năng chống ăn mòn kim loại của dịch chiết từ cây chè và cây thuốc lá ở Thái Nguyên, Bộ GD&ĐT 2008

2.      Sử dụng kết hợp caffeine với một số chất vô cơ ức chế ăn mòn thép CT3 trong môi trường axit, ĐH2015

3.      Nghiên cứu tổng hợp vật liệu cacbon mao quản trung bình dùng để xử lý môi trường nước chứa chất hữu cơ độc hại, ĐH2016 – TN06-05.

4.      Tổng hợp vật liệu cacbon mao quản trung bình sử dụng chất tạo cấu trúc mới để cải thiện khả năng hấp phụ xanh metylen trong môi trường nước, ĐTCS-VKHCN/09-2018.

5.      Nghiên cứu đặc trưng và ứng dụng của vật liệu nanocomposite BiFeO3-CoFe2O4 tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt, ĐHTN 2021

6.      NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO CoFe2O4 PHA TẠP Ag ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC Y SINH, ĐTCS 2021

7.      Bùi Minh Quý, Tổng hợp, nghiên cứu vật liệu hấp phụ compozit từ polyaniline và các phụ phẩm nông nghiệp hướng đến ứng dụng xử lý môi trường, MS: ĐH2011-07-11

Nghiên cứu xử lý crom, amoni, phốt pho và một số chất hữu cơ dư lượng nhỏ trong nước thải bằng công nghệ keo tụ điện hóa kết hợp quang xúc tác hấp phụ Mã số: B2019-TNA-17

Công bố khoa học

Năm 2022

1. Thi Mai Huong Pham, Minh Thanh Vu, Tien Dung Cong, Ngoc Son Nguyen, Tuan Anh Doan, Thi Thao Truong, Thi Huong Nguyen, “Green sonochemical process for preparation of polyethylene glycol–Fe3O4/ZnO magnetic nanocomposite using rambutan peel extract as photocatalyst, for removal of methylene blue in solution”, Bulletin Material of Science, (2022) 45:13  https://doi.org/10.1007/s12034-021-02584-2.

2. Thi Thao Truong, Truong Tho Pham, Thi Thuy Trang Truong, Tien Duc Pham, “Synthesis, characterization of novel ZnO/CuO nanoparticles, and the applications in photocatalytic performance for rhodamine B dye degradation”, Environmental Science and Pollution Research (2022) 29:22576–22588

Năm 2021

1. Thi Binh Phan, Thi Van Anh Nguyen, Thi Thanh Thuy Mai, Thi Xuan Mai, Duyen Nguyen The, Thi Chuyen Vi and Quy Bui Minh. "Mixed gel electrolytes: Synthesis, characterization, and gas release on PbSb electrode" Green Processing and Synthesis, vol. 10, no. 1, 2021, pp. 325-335. https://doi.org/10.1515/gps-2021-0033, (ISSN: 2191-9550, IF = 1.672, Q2)

2. Nguyễn Thị Ngọc Linh, Lê Thế Tâm , Ngô Thanh Dung , Nguyễn Hoa Du , Nguyễn Đình Vinh , Bùi Minh Quý , Nguyễn Thị Hồng Hoa , Lê Trọng Lư, “Nghiên cứu chế tạo dung dịch keo trên nền hạt nano bạc chất lượng cao và hoạt tính kháng nấm của chúng”, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, Tập 26, số 3B, 94-99, 2021.

3. Q. Bui Minh, O. Do Thi, V. Nguyen Dinh, L. Nguyen Thi Ngoc, H. Nguyen Thi Hong, and T. Vu Quang, “Studying adsorption of methylene blue onto chitosan – magnetite composite,” Vietnam J. Catal. Adsorpt., vol. 11, no. 1, pp. 59–65, 2021.

4. Ngo T. Dung, Nguyen T. N. Linh, Dinh L. Chi, Nguyen T. H. Hoa, Nguyen P. Hung, Ngo T. Ha, Pham H. Nam, Nguyen X. Phuc, Le T. Tam and Le T. Lu, Optical properties and stability of small hollow gold nanoparticles, RSC Advances, 2021, 11, 13458–13465. SCI, Q1.

5. Nguyen Thi Ngoc Linh, Le The Tam, Ha Minh Nguyet, Ngo Thanh Dung, Nguyen Hoa Du, Le Thi Thanh Tam, Pham Hong Nam, Nguyen Dinh Vinh, Nguyen Thien Vuong, Ngo Dai Quang, Le Trong Lu, Combination of photothermia and magnetic hyperthermia properties of Fe3O4@Ag hybrid nanoparticles fabricated by seeded-growth solvothermal reaction, Vietnam J. Chem., 2021, 59(4), 431-439.

6. Hoa Du Nguyen, The Tam Le, Thi Ngoc Linh Nguyen, Thi Hong Tuyet Phan, Dinh Quang Ho, Hong Nam Pham, Thien Vuong Nguyen, Trong Lu Le, and Lam Dai Tran, Molecular imaging contrast properties of Fe3O4-Au hybrid nanoparticles for dual-mode MR/CT imaging applications, ChemistrySelect 2021, 6, 9389 – 9398.

7. Kroutil, O., Nguyen, V. D., Volánek, J., Kučera, A., Předota, M., & Vranová, V. (2021). Clinoptilolite/electrolyte interface probed by a classical molecular dynamics simulations and batch adsorption experiments. Microporous and Mesoporous Materials, 328, 111406.

Năm 2020

1. Nguyen, V. D., Bui, Q. M., Kynicky, J., Vsiansky, D., Effect of Milling Methods on Particulate Properties and Structure of Clinoptilolite. Crystal Research and Technology, 2020, 55, 1900180. https://doi.org/10.1002/crat.201900180;

2. Bùi Minh Quý, Vũ Quang Tùng, La Thị Cẩm Vân, Tổng hợp và nghiên cứu tính chất hấp phụ của vật liệu compozit Polyanilin – nhôm oxit, TNU Journal of Science and Technology, 225(06): 66 – 72, 2020. ISSN: 1859-2171 e-ISSN: 2615-9562.

3. Nguyen Dinh Vinh*, Bui Minh Quy, Nguyen Thi Ngoc Linh, Nguyen Thi Hong Hoa, Luu Tuan Duong, Ultrasound-assisted preparation of activated carbon from sugarcane bagasse used for removal of Pb(II) from water, Preceeding: Advances in applied and engineering physics CAEP-VI, 42-28, 10-2020.ISBN:978-604-913-232-2.

4. Vinh D. Nguyen, Tho T. Pham, Valerie Vranova, Hoa T.H. Nguyen, Linh T.N. Nguyen, Xuan T. Vuong, Quy M. Bui, Removal of cadmium from aqueous solution using sonochemically modified clinoptilolite: Optimization and modeling, Environmental Technology & Innovation, 20 (2020) 101166. ISSN: 2352-1864 (Q1)

5. Vinh D. Nguyen,  Hoa T. H. Nguyen, Valerie Vranova, Linh T. N. Nguyen, Quy M. Bui, Tam T. Khieu, Artificial neural network modeling for Congo red adsorption on microwave-synthesized akaganeite nanoparticles: optimization, kinetics, mechanism, and thermodynamics, Environmental Science and Pollution Research, 2020, Received: 19 May 2020 /Accepted: 25 August 2020, https://doi.org/10.1007/s11356-020-10633-2 (Q2)

6. Bui Minh Quy, Vu Quang Tung, Nguyen Thi Hong Hoa, Nguyen Dinh Vinh, Nguyen Thi Ngoc Linh, Tran Thi Thu Ha, Adsorption of Nikel(II) ion onto peanut shell – polyaniline nanocomposite: kinetic and isotherm studies, Vietnam J.chem, 58(5E1,2), 2020, 393-397.

7. Nguyễn Thị Hồng Hoa, Đặng tuyết Phương, Nguyễn Đình Vinh, Nguyễn Thị Ngọc Linh, Bùi Minh Quý, Đặc trưng và tính chất hấp phụ - xúc tác xử lý xanh metylen của vật liệu cacbon mao quản trung bình chứa sắt, Vietnam J.chem, 58(5E1,2), 2020, 67-71.

8. Tran Chien Dang, Manh Hung Ha, Truc Vy Do, Thien Vuong Nguyen, Hai Khoa Le, The Tam Le, Thi Ngoc Linh Nguyen, Xuan Thang Dam, Dai Lam Tran, Le Trong Lu, Quoc Trung Vu, Duc Anh Dinh, Phuong Nguyen-Tri, Crosslinking process and characteristics of UV-curable acrylate/Fe3O4-Ag nanocomposite coating, Progress in Organic Coatings, 139, 105325 – 105332, 2020 . SCI,Q1.

 9. The Tam Le, Hoa Du Nguyen, Thi Ngoc Linh Nguyen, Thien Vuong Nguyen, Phan Thi Hong Tuyet, Thi Hai Hoa Nguyen, Quoc Thang Nguyen, Thu Ha Hoang, Tran Chien Dang, Bui Le Minh, Le Trong Lu, Duc Duong La, Sheshanath V. Bhosale, and Dai Lam Tran, Biological durability, cytotoxicity and MRI image contrast effects of chitosan modified magnetic nanoparticles, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 20, 5338–5348, 2020. SCIE,Q3.

10. Thien Vuong Nguyen, Phuong Nguyen -Tri, Sohrab Azizi, Tran Chien Dang, Duc Minh Hoang, Thu Ha Hoang, Thi Linh Nguyen, Thuy Thi Le Bui, Viet Hung Dang, Ngọc Linh Nguyen, The Tam Le, Thi Ngoc Linh Nguyen, Quoc Trung Vu, Dai Lam Tran, Thi My Linh Dang, Le Trong Lu, The role of organic and inorganic UV-absorbents on photopolymerization and mechanical properties of acrylate-urethane coating, Materials Today Communications , 22, pp. 100780 – 100787, (2020), SCIE, Q2.

11. Hồ Đình Quang, Lê Thế Tâm, Nguyễn Hoa Du, Phan Thị Hồng Tuyết, Nguyễn Thị Ngọc Linh, Nguyễn Thị Hiền, Lê Quốc Khánh, Nguyễn Thị Tú, Nguyễn Thị Vi, Tối ưu hóa quá trình chế tạo hạt nano CoxFe3-xO4 sử dụng ma trận plackett-burman và phương pháp đáp ứng bề mặt, Tạp chí nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự, số 66, 154-161, 2020.

12. The Tam Le, Hoa Du Nguyen, Thi Ngoc Linh Nguyen, Thi Hong Tuyet Phan, Dinh Quang Ho, Thien Vuong Nguyen, Mrs. Thi Thu Hiep Le, Thi Kim Oanh Vuong, Khoa Hai Le, Duc Duong La, Trong Lu Le, and Lam Dai Tran, Facile fabrication of Fe3O4@poly(acrylic) acid based ferrofluid with magnetic resonance imaging contrast effect, ChemistrySelect, 5, 2020, pp.12915 – 12923, SCIE, Q2.

13. Lê Thế Tâm, Nguyễn Hoa Du, Nguyễn Thị Ngọc Linh, Hồ Đình Quang, Phan Thị Hồng Tuyết, Lê Trọng Lư, Nguyễn Hoài Nam, Phạm Thanh Phong, Phạm Hồng Nam, Nghiên cứu chế tạo hệ vật liệu nano CoFe2O4@Ag cấu trúc lõi-vỏ, định hướng ứng dụng trong y sinh, Tạp chí hóa học, 58(5E12) 97-103, 2020.

14.  Phạm Hồng Nam, Lê Thế Tâm, Nguyễn Hoài Nam, Tạ Ngọc Bách, Nguyễn Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Ngọc Linh, Lê Trọng Lư, Phạm Thanh Phong, Nguyễn Xuân Phúc, Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano MnFe2O4-Ag sử dụng chất khử trinatri xitrat, Tạp chí hóa học, 58(5E12), 53-59, 2020.

15. Nguyễn Thị Ngọc Linh, Ngô Đại Quang, Lê Thế Tâm, Ngô Thanh Dung, Lê Thị Thanh Tâm, Nguyễn Hoa Du, Phạm Hồng Nam, Nguyễn Hữu Quân, Lê Trọng Lư, Hoạt tính kháng khuẩn của vật liệu nano lai Fe3O4@Ag được chế tạo bằng phương pháp nuôi mầm, Tạp chí hóa học, 58(6E12), 172 - 177, 2020.

Năm 2019

1. Bui Minh Quy, Nguyen Dinh Vinh, Nguyen Thi Hong Hoa, Nguyen Thi Ngoc Linh, Luu Tuan Duong, Vu Quang Tung, The adsorption of Mn (II) onyo polyaniline/peanut shell nanocomposite aqueous solution, Vietnam J.chem, 57(4e1,2), 441-445.

2. Thi Ngoc Linh Nguyen, Truc Vy Do, Thien Vuong Nguyen, Phi Hung Dao, Van Thanh Trinh, Van Phuc Mac, Anh Hiep Nguyen, Duc Anh Dinh, Tuan Anh Nguyen, Thi Kieu Anh Vo, Dai Lam Tran, Trong Lu Le, Antimicrobial activity of acrylic polyurethane/Fe3O4-Ag nanocomposite coating, Progress in Organic Coatings 132,15-20, 2019. SCI,Q1.

3. Nguyễn Thị Ngọc Linh, Ngô Thanh Dung, Lê Thế Tâm, Lê Thị Thanh Tâm, Đào Thị Thu Hà, Trần Đại Lâm, Lê Trọng Lư, Nghiên cứu chế tạo hạt nano Ag đơn phân tán trong dung môi hữu cơ, Tạp chí hóa học, 57(2E1,2)11-15, 2019.

4. Nguyễn Thị Ngọc Linh, Lê Thế Tâm, Lê Thị Thanh Tâm, Ngô Thanh Dung, Phạm Hồng Nam, Đoàn Thanh Tùng, Nguyễn Văn Đàm Thiên, Phan Ngọc Hồng, Trần Đại Lâm, Lê Trọng Lư, Ảnh hưởng của tiền chất vô cơ đến kích thước, độ đồng đều và tính chất của hạt nano Fe3O4 chế tạo bằng phương pháp phân hủy nhiệt, Tạp chí hóa học, 57(2E1,2)22-26, 2019.

5. Nguyễn Thị Ngọc Linh, Trịnh Đình Khá, Lê Thị Thanh Tâm, Lê Trọng Lư, Lê Thế Tâm, Ngô Thanh Dung, Võ Kiều Anh, Hoạt tính kháng khuẩn của dung dịch nano Ag được tổng hợp trong dung môi hữu cơ ở nhiệt độ thấp, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 24(4A), 106-111, 2019.

6. Nguyễn Thị Ngọc Linh, Trịnh Đình Khá, Lê Thị Thanh Tâm, Lê Thế Tâm, Hoàng Yến Nhi, Ngô Thanh Dung, Võ Kiều Anh, Lê Trọng Lư, Nghiên cứu chế tạo và hoạt tính kháng khuẩn của hệ nano lai Fe3O4@Ag, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 24(4A), 112-116, 2019.

7. Nguyễn Thị Ngọc Linh, Lê Thế Tâm, Nghiên cứu chế tạo và hoạt tính xúc tác phân hủy chất màu hữu cơ của vật liệu nano Ag/CuO, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 24(4B), 110-114, 2019.

8. Le The Tam, Nguyen Thi Ngoc Linh, Nguyen Hoa Du, Phan Thi Hong Tuyet, Ho Dinh Quang, Le Thi Thu Hiep, Nguyen Thien Vuong, Le Trong Lu, Tran Dai Lam, Study on fabrication and colloidal stability of magnetic cobalt ferritebased nanofluids for magnetic resonance T2-imaging (MRI), Vietnam Journal of Chemistry, 57(6E1,2) 354-360, 2019.

Năm 2018

1. Bùi Minh Quý, Vũ Quang Tùng, Phạm Thị Thu Hà, Comparision between single and binary adsorptions of lead (II) and  cadmium (II) ions onto polyaniline – peanut shell composite, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 178(02), 15-18, 2018.

2. Bùi Minh Quý, Lê Thị Hà Thu, Nghiên cứu khả năng loại bỏ Co(II) ra khỏi dung dịch nước bằng PANi/ vỏ lạc, Tạp chí Hóa học, Tập 56(3E1,2), 220-224, 2018.

3. Bùi Minh Quý, Đinh Xuân Thành, Vũ Quang Tùng, Phạm Thị Thu Hà, Cao Thanh Hải, Hấp phụ ion mangan (VII) trên compozit polyanilin/ vỏ lạc bằng phương pháp hấp phụ động, Tạp chí Hóa học, Tập 56(3E1,2), 236-241, 2018.

4. Nguyễn Thị Ngọc Linh, Lê Thị Thanh Tâm, Lê Thế Tâm, Ngô Thanh Dung, Phạm Hồng Nam, Nguyễn Văn Đàm Thiên, Nguyễn Hoa Du, Phan Ngọc Hồng, Trần Đại Lâm, Lê Trọng Lư, Nghiên cứu chế tạo và khảo sát độ bền của chất lỏng từ mangan ferit trong nước, Tạp chí hóa học, 56(6e2), 214-219, 2018.


Bài viết khác